Vzor odstúpenia od zmluvy (položky obsahu)

Vzor odstúpenia od zmluvy
(vyplňte a vráťte, iba ak máte v úmysle zrušiť zmluvu)

Príjemca (meno, poštová adresa, e-mailová adresa, faxové číslo, telefónne číslo):
Dolupodpísaný vyhlasuje, že odstupuje od zmluvy na kúpu týchto produktov:
Dátum objednávky / dátum prijatia:
Meno spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Podpis spotrebiteľa (iba pri písomnom oznámení):
Dátum: