Záručné podmienky

Dovozca výrobku Zoltán Kakasi E.V. 6000 Kecskemét, Szamóca utca 26 .. daňové číslo: 66876827-2-23 e-mail: info@futhetoruha.hu v prípade predaja na základe spotrebiteľskej zmluvy poskytuje jednoročnú všeobecnú záruku podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.). podľa podmienok podrobne uvedených v časti „Záručné podmienky“ a podľa platných zákonov. Nad rámec vyššie uvedenej záruky a o neštandardnej záruke poskytuje informácie predajca.

Druh zakúpeného produktu:

Názov zakúpeného produktu:

Sériové číslo (ak je k dispozícii):

Názov a adresa výrobcu: Alphatek Computers Ltd. Unit 13 SQ2 Aerodrome Close Loughborough LE11 5RJ Britské Kráľovstvo

Dátum kúpi:…………………………………………

Dátum odovzdania výrobku spotrebiteľovi alebo (ak ho vykonáva podnik alebo jeho zástupca) dátum uvedenia do prevádzky *:

(* podľa potreby podčiarknite)

podpis predávajúceho, pečiatka

Vyplní sa v prípade opravy!

Dátum ohlásenia reklamácie

Dátum prijatia do opravy

Príčina chyby

Spôsob opravi

Dátum vrátenia výrobku spotrebiteľovi

Vyplní sa v prípade výmeny!

Vymenené dňa

Vyplní sa v prípade výmeny!

Vymenené dňa

Záručné podmienky

Všeobecné informácie

 • Kupujúci môžu uplatniť svoje záručné nároky pomocou originálneho záručného listu s jedinečnými identifikačnými značkami. Uchovajte ho v bezpečí, pretože váš predajca nebude môcť vymeniť stratenú záručnú kartu ani za dodatočný poplatok!
 • Záručný list je platný, ak jasne identifikuje typ produktu, sériové číslo (ak existuje), dátum nákupu / uvedenia do prevádzky a obsahuje názov spoločnosti, obchodníka (ďalej len „podnik“), ktorý výrobok priamo predáva spotrebiteľovi, jej názov, podpis, pečiatka a dátum nákupu.
 • Akákoľvek oprava, vymazanie, prepísanie alebo vloženie nepravdivých informácií na záručný list zruší záruku.
 • Počas záručnej doby môže chyby používaného produktu opraviť iba autorizovaný servis poverený distribútorom, a to po predložení úplného záručného listu.
 • Záruka sa nevžťahuje na vady, ktoré sa vyskytli po dodaní výrobku spotrebiteľovi, ak sa vada vyskytla spôsobením:
 • nesprávného uvedenia do prevádzky (pokiaľ ho neuviedla spoločnosť alebo jej zástupca alebo z dôvodu chyby v používateľskej príručke)
 • nesprávne použitie, ignorovanie pokynov uvedených v návode na použitie,
 • nesprávne skladovanie, nesprávna manipulácia, poškodenie,
 • živelné pohromy

I. Trvanie záruky

 • Zákonná záručná doba podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.) je jeden rok od dátumu dodania výrobku spotrebiteľovi.
 • Ak sa produkt pokazí pri normálnom používaní, záručná doba sa predĺži o čas, ktorý uplynie medzi prijatím zariadenia na opravu a oznámením jej ukončenia.
 • Ak produkt nemožno opraviť a spotrebiteľ požaduje výmenu, záruka na nový produkt je znovu 1 rok.
 • Oznamovanie a vymáhanie záručných nárokov
 • Ak je výrobok sa pokazí do 3 pracovných dní od zakúpenia a spotrebiteľ si z tohto dôvodu želá uplatniť výmenu výrobku, je spoločnosť povinná výrobok vymeniť, ak sa vada preukáže a nie je dôvod na odopretie záručných nárokov. Výmena by nemala spôsobovať zákazníkovi významnejšie nepríjemnosti.
 • Nárok spotrebiteľa na opravu chybného výrobku počas záručnej doby sa môže nahlásiť predovšetkým v autorizovanom servisnom stredisku uvedenom na záručnom liste, ale môže sa uplatniť aj priamo u predajcu.
 • Nárok na záruku sa považuje za oznámený, ak sa chyba nahlási písomne (telefonicky, e-mailom).

II. Záručné povinnosti distribútora a servisu

 • Pri predaji produktu je spoločnosť povinná uviesť do súladu údaje na výrobku a záručnom liste s dátumom nákupu a odovzdať záručný list spotrebiteľovi spolu s výrobkom a dokladom o kúpe.
 • Dôsledky nesprávne vydaného alebo neúplného záručného listu znáša spoločnosť.
 • Podľa článku 4 smernice 49/2003 (VII.30.) GKM sa autorizovaný servis snaží zabezpečiť, aby oprava záručného výrobku netrvala dlhšie ako 15 dní.

III. Dôvody na odopretie záručných nárokov

 • Záruka distribútora sa skončí, ak autorizovaný servis preukáže, že nahlásená chyba je výsledkom nesprávneho použitia, zmeny, nesprávnej prepravy, skladovania, živelnej pohromy, násilných vonkajších vplyvov alebo neoprávneného zásahu / opravy.
 • Vylučuje tiež akýkoľvek nárok na záruku, ak je vada produktu spôsobená tým, že spotrebiteľ nedodržal pokyny na použitie a údržbu, ktoré sú priložené k produktu.
 • Nároky na záruku nie je možné uplatniť, ak záručný list nie je platný, akékoľvek relevantné informácie, najmä dátum predaja, nie sú identifikovateľné alebo nepravdivé alebo ak sériové číslo produktu chýba, je nesprávne priradené alebo nečitateľné.

Práva spotrebiteľa podľa zákonnej záruky

 • Nárok na záruku spotrebiteľa môžete uplatniť u svojho predajcu.
 • V prípade poruchy, na ktorú sa vzťahuje záruka, spotrebiteľ
 • môže najmä vyžadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je nerealizovateľné splniť záručný nárok, ktorý ste si vybrali, alebo ak by to viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom pre podnikanie v porovnaní s uspokojením iného reklamačného nároku, berúc do úvahy výšku škody spôsobenej spotrebiteľovi.
 • ak podnik nevykonal opravu alebo výmenu alebo nesplnil túto povinnosť v primeranej lehote v najlepšom záujme spotrebiteľa alebo ak spotrebiteľ stratil záujem o opravu alebo výmenu, spotrebiteľ môže podľa svojho výberu požadovať pomerné zníženie kúpnej ceny,môže opraviť vadu sám na náklady podniku alebo opraviť iným, alebo zrušiť zmluvu. Neexistuje žiadny priestor na odstúpenie z dôvodu malej chyby.
 • Spotrebiteľ môže prejsť z výberu jedného práva na druhé. Ak neexistuje obchodný dôvod prechodu, musíte zaplatiť náklady spojené s prechodom.
 • Ak do troch pracovných dní od zakúpenia (uvedenia do prevádzky) spotrebiteľ požiada o výmenu z dôvodu vady produktu, podnik sa nemôže odvolávať na neprimerané dodatočné náklady, ale bude musieť produkt vymeniť, ak vada bráni jeho správnemu použitiu.
 • Oprava alebo výmena sa vykoná v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha výrobku a jeho zamýšľané použitie pre spotrebiteľa v najlepšom záujme spotrebiteľa. Podnik sa musí snažiť opraviť alebo vymeniť výrobok najneskôr do pätnástich dní.
 • Počas opravy sa môžu do produktu pridávať iba nové diely.
 • Časť záručnej doby, počas ktorej spotrebiteľ nemôže používať výrobok na určený účel, sa do záručnej doby nezapočítava. Záručná doba v prípade výmeny produktu alebo jeho časti (oprava) začne plynúť nanovo.
 • Náklady na splnenie záručnej povinnosti znáša spoločnosť.
 • Záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa, najmä na dodávky, záruky a odškodnenie.
 • V prípade sporu môže spotrebiteľ iniciovať konanie aj pred zmierovacím orgánom, ktorý pôsobí pri okresnej (Bács-Kiskun) obchodnej a priemyselnej komory.
 • Nárok na záruku je uplatniteľný pomocou záručného listu. Ak spotrebiteľovi nie je poskytnutý záručný list, považuje sa uzavretie zmluvy za preukázané, ak spotrebiteľ predloží dôkaz o zaplatení protihodnoty, napríklad faktúru alebo potvrdenie vydané podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V takom prípade je možné uplatniť práva vyplývajúce zo záruky dokladom o zaplatení protihodnoty.